*برنامه امتحانات نيمسال دوم 97-96 (962)
*تقويم آموزشي نيمسال دوم 97-96
*در صورت لزوم براي مشاهده ليست کليه دروس ارائه شده در نيمسال 962 (نيمسال بهمن 97-96) روي دانشکده مورد نظر کليک کنيد.
        دروس اختياري

        دانشکده پزشکي

        دانشکده بهداشت

        دانشکده پرستاري و مامايي

        دانشکده پيراپزشکي

        دانشکده پرستاري جوين