دروس ارائه شده نيمسال اول 98-97

دروس ارائه شده دانشکده پزشکي در نيمسال 971

دروس ارائه شده دانشکده پرستاري در نيمسال 971

دروس ارائه شده دانشکده بهداشت در نيمسال 971

دروس ارائه شده دانشکده پيراپزشکي در نيمسال 971

دروس ارائه شده دانشکده پرستاري جوين در نيمسال 971

دروس ارائه شده اختياري در نيمسال 971

زمانبندي امتحانات 971

برنامه کلاسي دروس عمومي971

برنامه کلاسي دروس معارف 971

برنامه کلاسي درس ايمني ترافيک 971