برگه استاندارد امتحاني ويژه اساتيد محترم جهت طرح سوال

دروس ارائه شده نيمسال اول 98-97

دروس ارائه شده دانشکده پزشکي در نيمسال 972

دروس ارائه شده دانشکده پرستاري در نيمسال 972

دروس ارائه شده دانشکده بهداشت در نيمسال 972

دروس ارائه شده دانشکده پيراپزشکي در نيمسال 972

دروس ارائه شده دانشکده پرستاري جوين در نيمسال 972

دروس ارائه شده اختياري در نيمسال 972

زمانبندي امتحانات 972

برنامه کلاسي دروس عمومي972

برنامه کلاسي دروس معارف 972

برنامه کلاسي درس ايمني ترافيک 972